SafePal

SafePal

驗證
全節點
易用性
容易
匿名
額外服務
社交

支援的平臺

安全信息

多重簽名
開源代碼
2FA認證

SafePal 介紹

關于SafePal

SafePal是第一個由幣安投資和支持的硬件錢包。SafePal 致力于為大眾提供一個安全且用戶友好的加密管理平臺,以安全、方便地保護和增長他們的加密資產。