Tiền ảo: 27,974 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $2,032.09B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $76.54B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.3% ETH 17.5% Phí gas trên ETH: 43Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Xếp hạng nền tảng LaunchpadIDO tiền điện tử

   CoinCarp cung cấp cho bạn thứ hạng của tất cả các nền tảng Launchpad IDO tiền điện tử trong khi theo dõi ROI, hoạt động gây quỹ, khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường của chúng.
   #TênROI hiện tại ATH ROI IDO Raise Entry Khối lượng Tổng vốn hóa thị trường
   1
   Ape Terminal 1
   18.52x79.72x7$1.98M-- $4,901,930 $25,405,380
   2
   SeaPad 2
   0.838x2.84x6$0.75M$68.75 $87,927 --
   3
   BRC App 3
   ----1$0.1M$78.36----
   4
   Raiser 4
   ----1$0.15M------
   5
   Moon App 5
   3.76x7.57x1$2M-- $127,590 --
   6
   DexCheck Pad 6
   13.72x16.18x6$1.05M$7,647.8 $21,278,792 $2,602,485
   7
   Finceptor 7
   5.65x9.38x6$1.08M$1.37 $470,294 --
   8
   Fjord Foundry 8
   18.13x83.25x11$0.62M-- $2,967,151 --
   9
   BSClaunch 9
   3.88x48.09x55$4.56M$2.72 $11,323,452 $276,675,894
   10
   Kommunitas 10
   0.968x5.68x144$14.94M$0.2355 $16,385,585 $215,832,117
   11
   Spores Network 11
   0.627x4.26x78$8.04M$320.5 $11,573,601 $34,961,794
   12
   BSCPad 12
   1.53x48.58x77$16.76M$177.5 $19,175,676 $437,075,043
   13
   ETHPad 13
   2.79x122x11$3.09M$36.33 $1,696,004 $17,927,790
   14
   DAO Maker 14
   1.97x30.59x139$75.21M$226.65 $148,093,629 $1,257,440,834
   15
   BullStarter 15
   1.24x4,013x63$7.22M$124.94 $43,626,405 $210,964,733
   16
   Seedify 16
   2.25x24.68x80$26.75M$869.55 $45,238,231 $464,348,211
   17
   Polkastarter 17
   1.2x36.14x104$32.56M$221.8 $54,733,667 $1,091,134,680
   18
   Poolz Finance 18
   1.98x9.57x138$25.93M$1,383.3 $66,748,548 $384,266,238
   20
   Red Kite 20
   0.726x31.24x89$12.31M$75.15 $18,299,415 $320,782,402
   21
   FireStarter 21
   0.599x753x12$2.34M$4.7 $9,492,792 $44,178,307
   22
   TrustPad 22
   1.22x26.14x99$16.52M-- $24,731,400 $182,489,789
   23
   TrustSwap 23
   1.78x27.02x40$24.32M$810 $22,116,475 $197,978,220
   24
   MoonStarter 24
   1.04x5,170x69$6.67M$71.96 $26,939,071 $207,057,407
   25
   GameFi 25
   0.965x20.49x88$13.97M$186.67 $29,951,865 $266,511,919
   26
   GameZone 26
   1.36x26.5x17$4.06M$28.15 $2,521,720 $44,472,332
   27
   Launchpool 27
   1.68x26.3x28$11.5M$0.2454 $7,518,618 $198,979,030
   28
   TruePNL 28
   0.919x19.93x64$5.96M$25.16 $7,423,648 $56,435,770
   29
   DuckSTARTER 29
   0.328x4,844x61$6.76M-- $2,897,832 $87,240,983
   30
   Camelot 30
   3.57x9.93x11$37.99M-- $1,265,257 $17,096,815
   31
   Enjinstarter 31
   2.14x2,585x83$12.62M$11.89 $58,677,413 $319,913,273
   32
   Bounce 32
   10.57x69.23x35$6M$1,735.22 $21,771,588 $125,189,588
   33
   Synapse Network 33
   0.864x8.45x42$6.06M-- $28,138,363 $207,590,472
   34
   ZENDIT 34
   1.12x19.46x35$6.6M$2,013.13 $7,730,601 $185,569,243
   35
   WePad 35
   4.94x11.28x19$2.71M$86.97 $44,481,545 $129,229,417
   36
   CardStarter 36
   0.617x27.51x15$4.84M$58.7 $916,736 $9,520,698
   37
   KingdomStarter 37
   0.873x5.28x74$7.06M$2.89 $7,045,058 $168,744,576
   38
   PancakeSwap 38
   0.605x15.78x27$40.54M$28.76 $14,695,950 $139,571,317
   39
   BinStarter 39
   0.456x12.11x41$5.43M$47.78 $1,197,564 $12,060
   40
   AcceleRaytor 40
   0.749x28.18x17$10.18M$44.55 $24,460,992 $253,371,967
   41
   Impossible Finance 41
   0.879x21.2x21$9.96M$0.0317 $9,086,679 $136,027,071
   42
   Infinity Pad 42
   0.716x9.9x30$3.42M-- $6,515,482 $67,430,055
   43
   GAGARIN 43
   2.55x6.21x38$1.75M-- $12,791,518 $161,461,995
   44
   DAOLaunch 44
   0.638x6.83x28$1.97M$2.74 $3,971,285 $89,255,371
   45
   OccamRazer 45
   1.4x6.18x28$7.66M$29.49 $3,879,796 $103,193,090
   46
   MISO 46
   0.943x11.94x12$474.89M-- $18,197,620 $1,857,155,072
   47
   Babylons 47
   0.546x14.44x19$0.78M$0.6803 $8,424,981 $38,612,090
   48
   Avalaunch 48
   0.731x19.69x27$22.01M$1.04 $1,201,813 $16,263,424
   49
   Starter 49
   0.238x8.01x38$4.69M-- $1,728,201 $215,632
   50
   ChainBoost 50
   0.302x21.07x22$2.88M$27.2 $8,456,463 $10,158,748