Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,690.76B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $53.54B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17.1% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Massa(MAS) New Listing on Bitget

   https://s1.coincarp.com/logo/1/massa.png?style=36's logo Massa(MAS)
   $0.0912
   2.35%
   Danh sách

   We are thrilled to announce that Massa(MAS)will be listed in the Innovation and Public Chain Zone. Check out the details below:

   • Deposit Available: Opened
   • Trading Available: 15 April 2024, 11:00 (UTC)
   • Withdrawal Available: 16 April 2024, 12:00 (UTC)

   Introduction

   Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient >1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

   Website | X | Medium | Explorer


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:80% Phiếu:179
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác