Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,682.93B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $62.97B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 17% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Multi Universe Central(MUC) New Listing on Gate.io

   Danh sách

   This Multi Universe Central (MUC) Startup subscription is a free subscription, and will not deduct the users’ participation funds at the end of event.

   Startup Link: https://www.gate.io/startup/1342

   Click to Subscribe

   Introduction to Multi Universe Central (MUC)

   Multi Universe Central (MUC) is a project to build an infinite universe and an ecosystem that supports it, focusing on Original PFP projects and GameFI Alliances. The project will showcase original contents and values through blockchain technology, connect decentralized IPs, and expand the universe of each IP.

   (The information below is provided by the Multi Universe Central (MUC) team. Please follow Multi Universe Central (MUC) for more information)

   Token Information

   1. Token Name: Multi Universe Central
   2. Token Symbol: MUC
   3. Max Supply:1.000.000.000
   4. Token Type: ERC-20
   5. Contract:https://polygonscan.com/token/0x03B92EBF0615D44D8C782C209E4405b74cb77D1d
   6. Token distribution ratio and unlocking rules:

   NFT Holders 30%: TGE unlock 0.25%, no cliff period , vesting period 120 months;

   Universe 15%: TGE unlock 0%, no cliff period, vesting period 113 months;

   Liquidity Pool 15 %: TGE unlock 0%, no cliff period, vesting period 113 months;

   Content 5%: TGE unlock 0%, no cliff period, vesting period 113 months;

   Multichain 3%: TGE unlock 0%, no cliff period, vesting period 112 months;

   Reserve Fund 3%: TGE unlock 0%, no cliff period, vesting period 114 months;

   Exchange 20%: TGE unlock 0%, no cliff period, vesting period 111 months

   Marketing 2%: TGE unlock 0.02%, no cliff period, vesting period 120 months;

   Team 5%: TGE unlock 0%, cliff period 18 months, vesting period 36 months;

   Partners 2%: TGE unlock 0%, cliff period 18 months, vesting period 36 months.

   Website: https://multiuniversecentral.io

   WhitePaper: https://commseed.gitbook.io/multi-universe-central-muc/

   Trading Starts Time: 10:00 AM 19th April, 2024 (UTC)

   Trading Pairs: MUC/USDT


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:88% Phiếu:197
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác