Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,535.1B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $70.85B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.3% ETH Gas:  8 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Node AI(GPU) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/nodesai.png?style=36&v=1710301626's logo Node AI(GPU)
   $0.8341
   1.82%
   Danh sách

   According to MEXC Global's official announcement, Node AI (GPU) is soon going to be listed on the MEXC Global cryptoc exchange.

   Node AI Listing Schedule

   • Trading: 2024-06-22 08:00 (UTC)
   • Deposits: Opened
   • Withdrawals: 2024-06-23 08:00 (UTC)

   About Node AI

   Node AI emerges as an innovative decentralized platform engineered to streamline access to GPU and AI resources. It empowers users to engage, contribute, and derive benefits from the rapidly advancing domain of artificial intelligence.

   Node AI Token Distribution

   • Liquidity: 90% (9,000,000,000 GPU)
   • CEX: 10% (1,000,000,000 GPU)

   Further Information on Node AI

   For comprehensive insights and strategies on Node AI (GPU) trading, delve into our detailed guide at Node AI Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:256
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác